Bedrijven

Steeds vaker tonen bedrijven hun maatschappelijke en sociale betrokkenheid door Memisa te steunen via een gift of via de totstandkoming van een samenwerkingsverband. Mede dankzij deze giften kunnen we de continuïteit van onze projecten blijven garanderen.

Concreet kunnen bedrijven Memisa steunen op volgende manieren

 • via het delen van kennis of expertise
 • via een fiscaal aftrekbare gift op rekeningnummer BE92 3100 9000 0023 van Memisa
 • via een samenwerkingsverband waarin het bedrijf in kwestie haar solidair engagement voor de projecten van Memisa bekendmaakt aan haar netwerk van klanten, werknemers & leveranciers en participeert in een concreet project ter ondersteuning van de werking van Memisa

Geëngageerde ngo zkt. geëngageerde commerciële partners

Al onze medewerkers werken gepassioneerd aan de realisatie van onze missie: zoveel mogelijk mensen een kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg aanbieden.

Bij de realisatie van onze projecten streven we dan ook naar een zo hoog mogelijke mate van efficiëntie en transparantie. Indien mogelijk gaan we hiervoor op zoek naar partners die het project kunnen versterken. We verwachten van deze partners op het terrein en in België dat ze onze passie en ons engagement delen. Ook van bedrijven waarmee een samenwerkingsverband afsluiten verwachten we dit.

Bedrijven waarmee geen partnerschappen worden afgesloten

Memisa werkt niet samen met bedrijven die het wettelijke kader in de landen waarin ze opereren niet respecteren. Hieronder volgt een niet-exhaustieve lijst van voorbeelden waarbij Memisa reserves zou hebben om een samenwerking aan te gaan of die aanleiding kunnen zijn om een bestaande samenwerking te verbreken:

1.Bedrijven die manifest een probleem hebben met:

 • Bedrijfsethiek en deugdelijk bestuur: het overtreden van ethische codes, zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie en omkoping, handel drijven met overheden die in oorlog zijn,
 • Milieu: milieuovertredingen hebben begaan tegen de regelgeving van de landen waarin ze opereren,
 • Intern sociaal beleid: werknemers bewust laten werken in onveilige en ongezonde werksituaties, het weigeren van werknemersparticipatie waar het verplicht is, bedrijven die discrimineren op etnische gronden of vrouwen achteruitstellen,
 • Mensenrechten: het niet respecteren van internationale standaarden zoals de ILO-normering, zowel in het bedrijf zelf als bij haar leveranciers.

2.Bedrijven die actief zijn in de oorlogsindustrie of als hoofdactiviteit essentiële onderdelen produceren of leveren voor de oorlogsindustrie.

3.Bedrijven die actief zijn in de productie van maatschappelijk sterk betwiste producten of ethisch betwiste technologieën gebruiken.

4. Bedrijven waarvan gekend is dat eerdere partnerschappen die werden afgesloten in het kader van MVO niet of onvoldoende werden geëerbiedigd.

Alvorens een samenwerking met een bedrijf wordt afgesloten, dient het bedrijf in kwestie een MVO-scan in te vullen waarin men naar eer en geweten dient aan te geven of men aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Wij staan open voor creatieve ideeën

Een samenwerkingsverband tussen een onderneming en Memisa mag best 'out of the box' zijn. Als organisatie staan we dan ook open voor innovatieve manieren van samenwerken tussen de bedrijfs- en de nonprofitwereld.

Memisa engageert zich...

Bij een samenwerking met bedrijven engageert Memisa zich ertoe:

 • Tijdig, correct en volledig te informeren over de aanwending van de financiële middelen
 • Dat de fondsen enkel voor een specifiek doel gebruikt worden indien dit zo werd overeengekomen
 • Correct te rapporteren over de projecten waarvoor de fondsen worden aangewend
 • De afspraken na te leven over de communicatie en zichtbaarheid van de samenwerking (vermelding op website, Jaarverslag, interne en externe communicatie,...)

Kom eens met ons praten

De mogelijkheden op vlak van samenwerking zijn enorm. Hebt u een concreet voorstel, dan zijn we altijd bereid tot een afspraak op ons hoofdkantoor op bij u ter plaatse.

Bel ons op 02 454 17 56 of stuur een mailtje naar communicatie@memisa.be

Congo15 474Congo15 800Congo15 497Congo15 1244