Jaarverslag 2016

Onze projecten in 2016

DR Congo

“Ik ben zonder problemen kunnen bevallen in het ziekenhuis. Mijn kindje woog 3,4 kg. Het is mijn zesde kindje en ik heb gemerkt dat de kwaliteit van de zorgen, het materiaal, en de beschikbaarheid van het personeel verbeterd zijn. Door de inspanningen van Memisa kunnen vrouwen in betere omstandigheden bevallen.”

CÉLESTINE, 38 JAAR

In 2016
heeft Memisa in de DR Congo 31 gezondheidszones verder ondersteund via de lokale managementteams, met medicatie, medisch materiaal, investeringen in infrastructuur, vervoersmiddelen en vorming voor het personeel. Hiermee verbeteren we de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor meer dan 4 miljoen mensen. Dankzij een systeem van vier demonstratiezones, in samenwerking met Lumos en het ziekenhuis van Kisantu, trekken we volop de kaart van vorming. Dit betekent dat we het personeel van de ziekenhuizen en gezondheidscentra de kans geven verdere opleiding te volgen door praktische stages en begeleiding door collega’s. We zorgen ook dat het aangepaste materiaal wordt aangekocht zodat ze terug thuis meteen aan de slag kunnen! Daarnaast ondersteunen we ook actief lokale initiatieven in andere zones, geïnspireerd op geslaagde projecten elders; op deze manier worden kleinschalige interventies duurzaam ingebed in een functioneel gezondheidssysteem. Hiervoor werken we zoveel mogelijk samen met lokale middenveld organisaties waarvan we de werking actief ondersteunen.

Memisa ondersteunt ook verschillende initiatieven zoals lokale mutualiteiten en solidariteitsfondsen om de gezondheidszorg financieel toegankelijk te maken. Hierna vindt u meer informatie over enkele belangrijke verwezenlijkingen, per provincie.

“Al sinds ik een klein meisje was, droom ik er van om verpleegster te worden. Ik denk dat het mijn roeping is. Dankzij de opleidingen die ik kon volgen, is mijn droom nu ook uitgekomen. Ik ben dan ook heel gelukkig dat ik stage loop in het ziekenhuis van Gombe-Matadi en hierdoor mijn kennis en vaardigheden kan verbeteren.”

YOLANDE, 34 JAAR & 1 KIND

Kongo Central

In Kisantu werkt Memisa samen met Caritas (Bureau Diocésain des Oeuvres Médicales - BDOM) die instaat voor de uitvoering en opvolging van de verschillende projecten en programma’s gefinancierd door Memisa. Het versterken van het lokale middenveld sluit aan bij ons streven naar duurzame acties. Het ziekenhuis van Kisantu is een vormingscentrum binnen het programma.

Naast haar rol als vormingscentrum, wordt de gezondheidszone Kisantu eveneens op structurele wijze ondersteund. Hierdoor kan de bevolking beter geholpen worden. Zo werd er in 2016 geïnvesteerd in een afvalverwerkingszone met verbrandingsoven en de bouw van sanitaire installaties.

89 mensen uit 3 demonstratiezones liepen stage in Kisantu

In het kader van reproductieve gezondheidszorg werd in Kisantu eind 2016 samengewerkt met een lokale ngo. De doelgroep voor dit pilootproject was jonge koppels en adolescenten. Thema’s die aan bod kwamen waren ongewenste en tienerzwangerschappen. Er werden in eerste instantie heel wat gegevens verzameld door enquêtes. Naast een massa-sensibiliseringscampagne werd ook ingezet op persoonlijke coaching van jongeren en jonge koppels.

Sud Ubangi

Ook in 2016 werd er naast onze structurele steun ook extra geïnvesteerd in het ziekenhuis van Budjala, zowel op het vlak van medische uitrusting als op het gebied van vormingen door stages in het vormingscentrum van Kisantu. Het ziekenhuis van Budjala begint zijn rol als demonstratieziekenhuis stilaan waar te maken. Personeelsleden uit vier hospitalen in nabijgelegen gezondheidszones volgden een stage in Budjala om ook bij hen de kwaliteit van de verpleegkundige en pediatrische zorgen te verhogen. Memisa ondersteunt er ook lokale initiatieven. Een goed voorbeeld hiervan is volgend project: sinds 2015 worden in Budjala ondervoede kinderen opgevolgd en worden de moeders begeleid in het bereiden van een gezonde en evenwichtige maaltijd met lokale ingrediënten. Eind 2016 werd de strijd tegen ondervoeding versterkt. Drie vrouwenbewegingen kregen een startfonds om een inkomstengenererende activiteit op te starten om op termijn de kosten van de strijd tegen ondervoeding te dragen.

54 mensen werden opgeleid en hebben 3.335 kinderen gescreend tijdens huisbezoeken, 446 doorverwijzingen naar het gezondheidscentrum

In de gezondheidszone Mbaya hebben enkele vrouwen een lokaal solidariteitsfonds opgericht om tussen te komen bij keizersneden. Bij de start gaven de initiatiefnemers een eigen bijdrage. Nu geven alle zwangere moeders een klein bedrag (0,5 euro). Eind 2016 en begin 2017 heeft Memisa dit initiatief gesteund met een startfonds voor een inkomstengenererende activiteit (kleine veeteelt en naaimachines) die het solidariteitsfonds ten goede zal komen en keizersneden goedkoper zal maken voor de jonge moeders.

Ituri en haut Uélé

In 2016 heeft Memisa de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg in de vijf gezondheidszones van Ituri en de twee van Haut Uélé verder versterkt, voor een bevolking van ongeveer 1.000.000 inwoners.

7 verbrandingsovens , 7 placentaputten en 9 regenwatertanks geïnstalleerd bij gezondheidscentra door Memisa

In het kader van inzetten op duurzaamheid en empowerment werd de uitvoering van onze regionale activiteiten sinds 2015 toevertrouwd aan de BDOM in Bunia. Onze gecombineerde inzet heeft geleid tot belangrijke realisaties. Een mooi voorbeeld daarvan is de heropstart van de waterkrachtcentrale in Drodro. Hierdoor hebben het algemeen ziekenhuis en de omliggende dorpen opnieuw toegang tot water en elektriciteit. Hierdoor kan het ziekenhuis gebruikmaken van de digitale radiologie- en bacteriologische diensten die Memisa er in 2016 installeerde in samenwerking met Lumos. Op vraag van de lokale gemeenschappen heeft Memisa in de regio’s Pawa en Boma Mangbetu in Haut Uélé verschillende werken uitgevoerd die de hygiënische omstandigheden verbeteren. Voorkomen is (beter dan) genezen! De lokale gemeenschap werd hier telkens actief bij betrokken, onder andere als werkkrachten op de werf. Hun betrokkenheid van bij de start van het proces en in de loop van het project betekent voor ons de beste garantie op een duurzaam resultaat.

Om de financiële toegankelijkheid van gezondheidszorg te stimuleren, droeg Memisa financieel bij tot de solidaire kas ‘Umoja’ in Pawa. Door middel van infosessies vonden tientallen personen de weg naar dit coöperatief systeem.


Kwango

Om een betere opvolging te verzekeren op het terrein, besliste Memisa om vanaf januari 2016 de begeleiding van de zones in de provincie Kwango, in samenwerking met de BDOm van Popokabaka te doen. Er werd een arts aangenomen om de BDOM te begeleiden.

In 2016 heeft Memisa bovenop structurele hulp (medicatie, uitrusting, verbetering van de arbeidsomstandigheden van het personeel, …) volgende zaken mogelijk gemaakt: De organisatie van meerdere missies op provinciaal niveau die teams van gezondheidswerkers begeleidden om tot een betere zorgkwaliteit te komen, Een opleiding over kwaliteit van medische besliskunde voor meer dan 100 hoofdverpleegkundigen uit zeven gezondheidszones, Lokale initiatieven voor zorgverlening aan de minstbedeelden, Een transportsysteem voor urgenties dat lokaal gefinancierd kan worden.

Mosango
en Yasa-Bonga

In 2016 had Memisa een grote inbreng in de bouw en renovatie van de medische infrastructuur in de gezondheidsregio’s Mosango en Yasa-Bonga. De twee regio’s samen tellen 347.028 inwoners en de tweede- en derdelijnsgezondheidsinfrastructuur bevond zich in catastrofale staat. Met de financiële steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en andere financiële partners, met name het Instituut voor Tropische Geneeskunde van Antwerpen, slaagde Memisa erin een nooit eerder gezien resultaat te bereiken. Zowel op het vlak van infrastructuur als van de medische uitrusting van élke locatie.

15 gezondheidscentra: 5 gerenoveerde en 10 nieuwe constructies

De renovatie van de infrastructuur om het zorgaanbod te verbeteren ging gepaard met opleidingssessies en opvolging na de opleiding. Om de continuïteit van de zorgkwaliteit te garanderen worden de gezondheidscentra bevoorraad met kwaliteitsvolle medicatie, aangeleverd vanuit het nationaal systeem. Door middel van lokale participatie werd een solidariteitskas opgericht voor de financiering van het systeem van ambulances en moto-ambulances. In combinatie met de installatie van een telefoniesysteem in zones zonder gsm-signaal redde dit systeem talrijke levens.

Transport

Deze regio’s hebben te kampen met vele onbruikbare wegen, zelfs met terreinwagens. Vaak kan enkel een moto passeren. Om de zieken toch op tijd in het ziekenhuis te krijgen, heeft Memisa ook in 2016 in ziekentransport geïnvesteerd:

9 moto-ambulances en 1 4x4 om de zieken te transporteren

Action d’Espoir

In de samenwerking met de lokale ngo Action d’Espoir bouwen we verder op de ervaring met begeleiding van post-conflictgemeenschappen in Kivu. Speciale aandacht gaat daarbij naar slachtoffers van (seksueel) geweld. Memisa wil Action d’Espoir als partner integreren in haar structureel programma (2017 – 2021). We laten ons inspireren door initiatieven in andere provincies van de DR Congo.

Inkomsten 2016 - € 11.150.662,97
  • Particulieren (13%)
  • Legaten (6%)
  • Subsidies (69%)
  • Ziekenhuizen en partners (10%)
  • Andere (financiële opbrengsten ed. 2%)
Meer info hier

Ben je nieuwsgierig naar onze missie en visie? Onze strategie? Wil je de volledige balans of resultatenrekening raadplegen? Interesse in het maatschappelijk en milieuverslag? Lees dan de uitgebreide versie van het jaarverslag.

Volledig jaarverslag
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus